Sesleri onlaýn ýagdaýda çykaryň

Ses ýazgysyny çykarmak üçin ajaýyp ukyp

Hyzmatymyz wideolardan ses çykarmagyň ýönekeý we täsirli usulyny hödürleýär. Bu aýdym-saz ýygyndylaryny, podkastlary döretmek ýa-da ses effektlerini çykarmak ýaly dürli usullar bilen peýdalydyr.

Videookary hilli wideo ýoluny çykaryň

Hyzmatymyz, wideo faýllaryndan wideo ýoluny aňsatlyk bilen çykarmaga mümkinçilik berýär. Muny gysga wideo döretmek, öz mazmunyňyzy döretmek ýa-da diňe gyzykly pursatlary tygşytlamak üçin ulanyp bilersiňiz.

Pleönekeý we duýgur interfeýs

Hyzmatymyz, ähli ulanyjylar üçin ulanmagy aňsatlaşdyrmak we elýeterlilik bilen döredildi. Wideo redaktirlemek ugrunda ýörite hünär ýa-da bilim gerek däl. Diňe wideo faýly ýükläň, islenýän ýoly saýlaň we düwmä basyň - netijäňiz taýýar bolar.

Qualityokary hilli asyl mazmun

Gazyp almak prosesinde ýokary hilli ses we wideo saklanjakdygyny kepillendirýäris. Faýllaryňyz hilini ýitirmezden işlener, diňe iň gowy netijeleri gazanarsyňyz.

Köp goldaýan formatlar

Hyzmatymyz MP4, AVI, MOV we başga-da köp meşhur wideo formatlaryny goldaýar. Wideo faýllary zerur formatda işläp biljekdigiňize arkaýyn bolup bilersiňiz.

Çalt gaýtadan işlemek we ýüklemek

Wagtyňyzyň gymmatlydygyna düşünýäris, şonuň üçin wideo faýllary çalt işlemek üçin hyzmatymyzy optimallaşdyrdyk. Çykarylan audioklipleri we wideolary gysga wagtda alyp bilersiňiz we netijeleri dostlaryňyz bilen aňsatlyk bilen paýlaşyp bilersiňiz ýa-da taslamalaryňyzda ulanyp bilersiňiz.

Hyzmatdan peýdalanmak ssenarileri

  • Sazanda, göni ýaýlymda aýdym-saz wideosyny döretmegi maksat edinýär. Çykyşyň arassa ses faýlyny almak we töwereginde aýdym-saz wideosyny almak üçin wideodan ses çykarmak hyzmatyny ulanýarlar.
  • Podkaster myhman bilen wideo söhbetdeşligini ýazga alýar. Podcast üçin arassa ses we wideo ýazgylaryny almak üçin wideo faýldan ses we wideo çykarmak hyzmatyny ulanýarlar.
  • Wideo redaktory bir taslama üstünde işleýär we ses ýazgysyny ösdürmek isleýär. Redaktirlemek we ses çalyşmak üçin aýratyn ses faýly almak üçin wideodan ses çykarmak hyzmatyny ulanýarlar.
  • Neşirçi iň köp satýanlardan audiokitap döretmegi maksat edinýär. Hekaýa üçin ulanyljak kitabyň teksti bilen ses faýly almak üçin wideodan ses çykarmak hyzmatyndan peýdalanýarlar.
  • Instruktor wizual görkezme bilen görkezme wideosyny döretmek isleýär. Arassa wideo klip almak we ses ýazgysyny goşmak üçin wideo faýlyndan wideo çykarmak hyzmatyny ulanýarlar.
  • Döredijilik şahsyýeti gyzykly wideodan GIF döretmek isleýär. GIF-e öwrüljek wideo klip almak üçin wideo faýlyndan wideo çykarmak hyzmatyny ulanýarlar.
Goldaw formatlary:
.3g2
.3gp
.3gpp
.alac
.amb
.asf
.aud
.avi
.bik
.bin
.dav
.divx
.f4v
.flv
.gdv
.h264
.hevc
.m2t
.m2ts
.m2v
.m4a
.m4b
.m4p
.m4v
.mkv
.mov
.mp4
.mpeg
.mpg
.mts
.mxf
.ogv
.rm
.tgv
.ts
.vid
.vob
.vp6
.webm
.wmv
.wtv